ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ | EDAYS.bg

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

"Изилайф17"ООДетърговскодружество,регистрирановТърговскиярегистъркъмАгенциятаповписванията,телефонзаконтактсдлъжностнолицезаопазваненаличнитеданни–тел.0877061167,електроннапоща info@edays.bg,иинтернетстраницанадружествотоwww.edays.bg.

"Изилайф17"ООДеадминистраторналичниданнипосмисъланаЗаконазазащитаналичнитеданнииРегламент(ЕС)2016/679.

 1. ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ

Настоящатаполитикаопределяредазасъбиране,обработка,защита,съхранениеиунищожаваненаинформациязаличнитеданнинафизическилица–ползвателинауслугитенаорганизациятаипосетителинасайтаwww.edays.bg.

Чрезрегистрациянасайтаи/илиизползваненауслугитена"Изилайф17"ООДползвателитедаватсвоетодоброволно,информираноибезусловносъгласиеснастоящатаПолитикаиправотона"Изилайф17"ООДдаобработваипредоставясъбранатаинформациянасвързанисизпълнениетонауслугитетретистрани:куриерскифирми,банки,лизинговидружества,застрахователникомпании,счетоводнифирми.

ПринесъгласиенаползвателясусловиятананастоящатаПолитикаизползванетонасайтаи/илидругиуслугина"Изилайф17"ООДнезабавносепрекратяват.

 1. ЦЕЛИИОБХВАТНАПОЛИТИКАТА

НастоящатаПолитиказаповерителностизащитаналичнитеданни"Изилайф17"ООДеосноватанасистемазазащитаналичнитеданнинафизическилицаотнеправомернообработване.Всъответствиесприложимотозаконодателствоидобритепрактикиорганизациятаприлагаподходящитехническииорганизационнимеркизазащитаналичнитеданнинафизическителица.

ЦелнаПолитикатаедаинформираползвателитенауслугитена"Изилайф17"ООДипосетителитенасайтаwww.edays.bg зацелитенаобработваненаличниданни,получателитеиликатегориитеполучатели,накоитомогатдабъдатразкритиданните,задължениятаилидоброволнияхарактернапредоставянетонаданни,правотозадостъпиправотозакоригираненасъбранитеданни,сроковетезасъхраненииправото„дабъдешзабравен“.

 

 

 1. ТЕРМИНИИОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПосмисълананастоящатаПолитика:

           Личниданни–евсякаинформация,отнасящаседофизическолице,коетоеидентифицираноилиможедабъдеидентифициранопрякоилинепрякочрезединилиповечеспецифичнипризнаци;

           Обработваненаличниданниевсякодействиеилисъвкупностотдействия,коитомогатдасеизвършватпоотношениеналичнитеданнисавтоматичниилидругисредства,катосъбиране,записване,организиране,съхраняване,адаптиранеилиизменение,възстановяване,консултиране,употреба,разкриванечрезпредаване,разпространяване,предоставяне,актуализиранеиликомбиниране,блокиране,заличаванеилиунищожаване;

           Регистърналичниданниевсякаструктуриранасъвкупностотличниданни,достъпнапоопределеникритерии,централизирана,децентрализиранаилиразпределенанафункционаленилигеографскипринцип;

           Администраторналичниданниефизическоилиюридическолице,публиченорган,агенцияилидругаструктура,коятосамаилисъвместносдругиопределяцелитеисредстватазаобработваненаличниданни;

           „Третастрана“означавафизическоилиюридическолице,публиченорган,агенцияилидругорган,различенотсубектанаданните,администратора,обработващияличнитеданниилицата,коитоподпрякоторъководствонаадминистратораилинаобработващияличниданнииматправодаобработватличнитеданни;

           „Съгласиенасубектнаданните“означававсякосвободноизразено,конкретно,информираноинедвусмисленоуказаниезаволятанасубектанаданните,посредствомизявлениеилияснопотвърждаващодействие,коетоизразявасъгласиетосвързанитеснеголичниданнидабъдатобработени;

 1. ЛИЧНИДАННИОБРАБОТВАНИОТ"Изилайф17"ООД

Категориителичниданни,коитосесъбиратса:

 1. Физическаидентичност–име,адрес,телефон,електроннапоща;
 2. Виртуална(обезличена)идентичност–данни,коитоавтоматичносесъбиратвпроцесанаизползваненасайтанадружествотоспомощтанаизползванотоотфизическотолицепрограмнообезпечение–IP-адрес,информациязаcookie-файлове,информациязабраузеранапотребителяилидругапрограма,черзкоятосеосигурявадостъпдосайтанадружеството,времетонадостъпидруги.

Групилица,закоитосеобработватданни:

 1. физическилица,ползвателинаСайтасрегистрация;
 2. физическилица,ползвателинаСайтабезрегистрация;
 3. физическилица,отправилизапитвания(вкл.чрезобаждане),искания,сигнали,жалбиилидругакореспонденциякъм"Изилайф17"ООД;

 

 1. ОБРАБОТВАНЕНАЛИЧНИДАННИ

Катоадминистраторналичниданни"Изилайф17"ООДобработваличниданнисавтоматичниилинеавтоматичнисредства,катосъбиране,записване,организиране,съхраняване,разкриванечрезпредаване,предоставяне,актуализиране,заличаванеиунищожаване,приспазваненаследнитепринципи:

 • Законосъобразност;
 • Целесъобразност;
 • Добросъвестност;
 • Прозрачност.

"Изилайф17"ООДобработваличнитеданнисамостоятелноотслужителинаорганизацията.Когатона„"Изилайф17"ООДевъзложенообработваненаличниданниоттретастрана(куриери,банки)целитеиобемътназадълженията,възложениотадминистратораналичниданни,серегламентиратвДоговорилиАнекскъмдоговор.Когато"Изилайф17"ООДвъзлагаобработванетоналичнитеданнинаклиентитенатретистрани(счетоводнифирми,IT-фирмизаподдръжканасайта,другприложенсофтуерилипредоставящиоблачниуслуги,социалнимрежи,куриер)целитеиобемътнавъзложенитезадължениясерегламентирасДоговорилиАнекскъмДоговор.

 1. ЦЕЛИСРОКОВЕНАОБРАБОТКАТАНАЛИЧНИДАННИ

Целнаобработканаличниданниедасеидентифициратфизическителицаклиентинаорганизациятасцелизпълнениенадоговорниизаконовиизискваниязапредоставенитеуслуги(продажбанаразстояние).

Целнаобработканаличниданнинарегистриранитепосетителинасайтаесъбираненаинформациязамаркетинговатаактивност,събитияиреклама.

Целнаобработкатаналичниданнинарегистрираниинерегистриранипотребителинасайтазаизследванияианализнатезиданни,заподобряваненауслугите,разработванетонановиуслугииразделинасайта;провежданенастатистическиидругиизследваниянаосноватанаобезличениданни.

"Изилайф17"ООДнеобработваличниданнизацелиразличниотгореизложените.

Сроковетезасъхранениеналичнитеданнисавсъответствиесзаконовиизисквания, гаранционнитеусловияназакупенитестокиидо5годиниследпродажба.Срокътзасъхранениенаелектронниадресие5години,следкоетосеизвършвановоисканезасъгласиезаполучаваненаподобенвидинформация.

 1. ОТКАЗОТПРЕДОСТАВЯНЕНАЛИЧНИДАННИ

Информациятазаличниданниприпродажбанаразстояниеенеобходимазаизпълнениетонауслугитеиимазадължителенхарактер.Вслучайнаотказотдоброволнопредоставяненаизисканителичниданни"Изилайф17"ООДнямадабъдевсъстояниедапредоставитезиуслуги.

Информациятазаличниданнинапосетителинасайтасъбиранасцелмаркетингирекламанеезадължителназапредоставянеинасайтаесъздаденавъзможностзаотказотпредоставяненатакаваинформация.

 1. РАЗКРИВАНЕНАЛИЧНИДАННИ

"Изилайф17"ООДкатоадминистраторналичниданниимаправодаразкриеобработванителичниданнисамонаследнитеизброеникатегориилица:

 1. Физическилица,закоитосеотнасятданните;
 2. Лица,закоитоправотонадостъпепредвиденовнормативенактилисъдебнорешение;
 3. Лица,закоитоправотопроизтичапосилатанадоговорисцелизпълнениенауслугите.

 

 1. ПРАВАНАФИЗИЧЕСКИТЕЛИЦА

Физическителица,коитопредоставятличниданнизаобработкаиматследнитеправа:

 1. Правонаинформираностотносноданните,коитоидентифициратадминистратораналичниданниинеговияпредставител,целитенаобработванетоналичнитеданни,получателитеиликатегориитеполучатели,накоитомогатдабъдатразкритиданните,задължителниятилидоброволенхарактернапредоставяненаданнитеипоследицитеототказзапредоставянетоим;
 2. Правонадостъпдоотнасящитесезатяхданни.Вслучаите,когатоприпредоставянетоправонадостъпнафизическотолицемогатдасеразкриятличниданниизатретолице,администраторът едлъжендапредоставичастичендостъпдотях,бездаразкриваданнизатретотолице;
 3. Правоназаличаване,коригиранеилиблокираненаличниданни,обработванетонакоитонеотговарянаизискваниятанаЗаконазазащитаналичнитеданни,кактоиправодапоискадабъдатуведоменитретителица,накоитосабилиразкритиличнитеданниналицето,завсякозаличаване,коригиранеилиблокиране,коетоеизвършено,сизключениенаслучаите,когатотоваеневъзможноилиесвързаноспрекомерниусилия;
 4. Правото дабъдешинформиранзасроканасъхранениеналичнитеданнииправото„да бъдешзабравен“.
 5. Правонавъзражениепредадминистратораналичниданнисрещуобработванетоналичниданнинафизическотолицеприналичиеназаконовооснованиезатоваисрещуобработванетоиразкриванетонатретилицаналичнитеданнизацелитенадиректниямаркетинг.Праводабъдеуведомено,предиличнитемуданнидабъдатразкритизапръвпътнатретилицаилиизползваниоттяхноимезацелитенадиректниямаркетинг;
 6. ПравоназащитапредКомисиятазазащитаналичнитеданниипосъдебенред.

 

 1. РЕДЗАУПРАЖНЯВАНЕНАПРАВАТА

ФизическотолицеупражняваправотосикатоподаваписменозаявлениевхартиенилиелектроненвиднавниманиетонаДлъжностнотолицепозащитаналичнитеданни.

           Срокътзаразглежданеипредприеманенадействияотстранана"Изилайф17"ООДе14дниотдататанаполучаване.Длъжностнотолижезазащитаналичнитеданниинформираписменонапосоченотфизическотолицеадресзакореспонденциязапредприетитеот"Изилайф17"ООДдействия.

           Когатоданнитенесанаразположениена"Изилайф17"ООДилипредоставянетоимезабраненосъсзакон,назаявителясеотказвадостъпдотях.

           Вслучайче"Изилайф17"ООДнеотговоринаисканетонафизическотолицепоотношениенанеговителичниданнивпредвидениясрокилинееудовлетворенотполученияотговори/илисчита,чесанарушенинеговиправа,свързанисъсзащитаналичнитеданни,тойможедаупражниправотосиназащита.

           Физическотолицеимаправодаподадежалбадонадзоренорган,акосчита,чеобработванетоналичниданни,отнасящиседонего,нарушаваприложимотозаконодателствопозащитаналичнитеданни.НадзорнияторганвРепубликаБългарияеКомисиятазазащитаналичнитеданни,садрес:гр.София1592,бул.„Проф.ЦветанЛазаров”№2.

 

 1. ИЗМЕНЕНИЯИИЗТРИВАНЕНАЛИЧНИДАННИ

Физическотолицеможеповсяковремедапромени(обнови,допълни)предоставенитеотнеголичниданни.Същотакаможедаизтриеличнитеданнипредоставениприрегистрациянасайтанадружеството.Втозислучай"Изилайф17"ООДпрекратявапредоставянетонауслуга„Продажбанаразстояние“.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ

 

НастоящатаПолитикаеутвърденасъсЗаповеднаУправителяна"Изилайф17"ООДна25.05.2018.„"Изилайф17"ООДимаправодавнасяизменениявнастоящатаПолитиказаповерителностизащитаналичнитеданни.ПривнесениизмененияактуалносттасеудостоверявасдатанаутвърждаванеотУправителя.НоватаредакциянаПолитикатавлизавсилаотмоментанапубликуваненасайтанадружествотоаконеепредвиденодруговноватаредакция.АдреснаПолитикатанасайта:…….

 1. ВРЪЗКАСДЛЪЖНОСТНОЛИЦЕПОЗАЩИТАНАЛИЧНИДАННИ

СъсЗаповеднаУправителяот25.05.2018г.еопределеноДлъжностнолицепозащитаналичнитеданни–г-нДрагомирГеврековтел.0877061167;електроннапощаinfo@edays.bg

© 2017 | Website by Semantic.bg